Református templom

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr!”
(I. Sámuel 7:12)

A gibárti református egyház keletkezése ismeretlen, bár amíg nem volt templomuk, a régi „Gábriel-ház”-nak nevezett kúriában tartották istentiszteleteiket.  Mi sem bizonyítja jobban, mint a mellékelt képeken is látható, hogy a Gábriel, Szepessy és Szent-Imrey családok készítették illetve ajándékozták a református gyülekezet számára az úrasztali terítőket, a hozzávaló tányérokat és kelyheket.
A kicsiny gyülekezet 1802-ben építette mai oromfalas templomát, s 1806-ban készítették el a nyugati homlokzati, 11 méter magas tornyot. A keleten félkörívesen záruló 7 x 14 méteres templom belsejében 100 ülőhely van. 60kg-os harangját Thomas Sondeger öntötte 1762-ben Rozsnyón.
1934-es adat szerint Gibárton az összes lakosság megoszlása a következő: református 196 (40%); római katolikus 238 (48%); görög katolikus 18 (4%); evangélikus 17 (3%) és izraelita vallású 25 (5%) volt.
A községben a vezető szerep a református vallású régi nemesi famíliák: Szent-Imrey – Gábriel – Szepessy – Naményi valamint a katolikus Tarnóczy családok kezében volt, akik közül többen az egyháznál és a vármegyénél is magasabb tisztségeket töltöttek be. A hívek nagy része napszámos vagy cseléd volt. Anyakönyvileg az egyház 1878-ig Abaújkérhez tartozott, azóta Hernádbűdhöz. Az egyháznak temploma, iskolája, és tanítói lakása is volt, mely három szobás és melléképület is tartozott hozzá. Ezeknek a helyiségeknek a tatarozása, építése mindenkor a híveknek a zsebéből került ki, mely az áldozatkészség szép példáját mutatta. Az iskoláról – melybe a falu összes gyermeke járt – már 1851-ben említést tesznek az írások, mindig egy rektor vagy tanító vezetése alatt volt az intézmény. Átlag 50-60 de volt, hogy 87 gyermek járt az iskolába. A segédlelkészek és tanítók hosszabb- rövidebb ideig okították a csöppségeket. 1856-1934-ig találtunk feljegyzést a tanítókról: Veres Sámuel, Gadnay Károly, Szabó Lajos, Átányi István, Búza Miklós, Horváth Sándor, Oláh Sándor, Rozgonyi János, Darvas Gyula, Dévai Kálmán, Vita Károly, Szombathy András, Szilvássy Jenő.
Lelkészek, akik 1961-től szolgáltak Gibárton: Asztalos Zoltán, Gidófalvy Andor, Halász Kálmán, Pocsai Júlia, Kertész Zoltán, Vízi Éva, Gere Gábor és jelenleg Moheb Ashaya Hadi.

A református egyház szerette volna felújítani, átalakítani a templomot, ezért felkérték Gazsi Pál kassai tervező mérnököt, hogy készítsen tervet, ami el is készült 1939 novemberére, de sajnos a II. világháború ezt megakadályozta. A tornyot 1948-ban megújították. A templom eredeti gerendás deszkamennyezetét 1958-ban sík, vakolt mennyezetűre építették át.  A gyülekezet mindig rendben tartotta templomát, plafonja az 1960-as években kék alapon arany csillagos mintájú volt.
Az idő múlásával sajnos megérett a templom egy teljes felújításra, ezért 2002-2003-ban el is kezdődött ennek a megvalósítása, mely Gazsiné Vízi Éva tiszteletes asszony vetetésével történt. A felújításhoz a terveket a miskolci Hadas Műterem készítette. A falakat kívül-belül rendbe tették új tetőszerkezetet kapott a templom, ami a forrói Aba- Épker Kft munkája. Teljesen új berendezést, karzatot, padokat és szószék koronát kapott a belseje, melyeknek mintája és formája megegyezik az eredetivel. A gyönyörű famunkákat Majoros és Társa Faipari Kft végezte Abaújszántóról. A villanyszerelés Husztek András boldogkőváraljai mester munkája. Helyi mesteremberek is tevékenyen kivették a részüket a munkálatokból: Verba János, Jakab Gábor, Schubert László. A gyülekezet tagjai az egész renoválás alatt segítettek a munkában. A 200 éves templom felújítása adományokból és pályázati pénzekből jött létre. A hívek több százezer forintot adtak össze, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma több millió forinttal járult hozzá, valamint az önkormányzat is támogatta a megvalósulást. 2003. szeptember 7-én Gazsiné Vízi Éva nagytiszteletű lelkipásztor asszony hálaadó istentisztelet keretében adta át a református gyülekezetnek az immár megújult templomot.
Mindenkinek köszönet és hála, akik segítették e gyülekezetet, hogy ezt az erőn feletti munkát Isten akaratából elvégezhették.

Facebook kommentek